Rychlé vyhledávání
Luxury RK - prodej luxusních nemovitostí Tišnov, Brno a okolí na Firmy.cz
Hledáme nemovitosti
Realitní a projekční kancelář
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: luxuryrk.cz » Informace a služby » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LUXURY RK s.r.o.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C vložka 107402 vedená u Krajského soudu v Brně, IČ: 07291434
předkládá svým klientům informace o zpracování osobních údajů, tedy jaké jsou naše zásady pro zpracování osobních údajů, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je zdroj těchto údajů, za jakým účelem a po jakou dobu údaje uchováváme, komu je poskytujeme a jaká jsou Vaše práva jako subjektu těchto údajů.
- při zpracování osobních údajů postupujeme dle platných právních předpisů
- dbáme na bezpečnost při zpracování osobních údajů a rozsah jejich zpracování omezujeme na minimum
- se zásadami pro zpracování osobních údajů seznámíme klienta při uzavírání obchodu nebo při poskytnutí služby
JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME:
- identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo (bylo-li přiděleno), rodinný stav, včetně případné úpravy rozsahu společného jmění manželů,
- kontaktní údaje klienta: telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu, případně jiného pobytu na území ČR, korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu),
- fyzická osoba podnikající - obchodní firma, odlišující dodatek, místo podnikání, IČ, daňové identifikační číslo.
Shora uvedené údaje jsou pro nás nezbytné pro přípravu smluvních dokumentů s našimi klienty; takovéto údaje nám tedy za tímto účelem jako náš klient poskytujete dobrovolně. V případě, že bychom tyto údaje chtěli využít k jinému účelu, než k činnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu s Vámi, nebo k plnění povinností, které nám vyplývají z právních předpisů, potřebujeme ke zpracování Vašich údajů Váš souhlas.
Mimo výše uvedené údaje shromažďujeme také soubory cookie a další nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají informace o Vás.
např.:
-informace o tom, který webový prohlížeč používáte
-podrobnosti o webových stránkách, které jste si prohlédli
-odkazy, na které jste klikli apod.
Z JAKÝCH ZDROJŮ ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE
-přímo od klienta při žádosti o poskytnutí informace ohledně našich služeb nebo při jednání o zprostředkování realitního obchodu nebo při následné realizaci zprostředkování realitního obchodu,
-z veřejných rejstříků a seznamů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, evidence katastru nemovitostí apod.)
ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME:
Bez souhlasu klienta
-za účelem realizace obchodního vztahu či poskytnutí služby – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s klientem; za tímto účelem jsou na základě oprávněného zájmu osobní údaje klienta zaneseny do naší databáze
-pro plnění povinností vyplývajících ze zákona (např. dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu apod.)
-za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů
Se souhlasem klienta
-k dalším účelům – zejména pro marketingové účely apod.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro realizaci obchodního vztahu či poskytnutí služby; v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu uvedenou v tomto souhlasu.

Kterým třetím osobám poskytujeme osobní údaje:
-zpracovateli naší účetní evidence
-externím advokátním kancelářím
-poskytovatelům serverové, webové, cloudové nebo IT služby
Údaje našich klientů poskytneme třetím osobám rovněž v případech, kdy jsme vázáni platnými právními předpisy tyto údaje zpřístupnit a předat – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře, insolvenční správce apod.).
Na žádost klienta poskytneme jeho osobní údaje i dalším třetím osobám, vždy však v nezbytně nutném rozsahu a pouze v souvislosti se službami, které pro naši společnost resp. pro klienta tyto třetí osoby budou zajišťovat. Jedná se např. o našeho spolupracujícího znalce za účelem vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitosti nebo finančního poradce za účelem zpracování nabídky na financování koupě nemovitosti apod.
JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE:
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky, a dále v listinné podobě.
Osobní údaje klientů v listinné a elektronické podobě uchováváme na bezpečném místě, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám.
Přístup k osobním údajům klienta je rovněž chráněn systémem přístupových hesel a práv.
JAKÁ PRÁVA MÁTE JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ:
-požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme
-požadovat výmaz osobních údajů, to však pouze za podmínky, že neexistuje žádný zákonný důvod k jejich dalšímu zpracování
-udělený souhlas odvolat nebo změnit jeho rozsah
-uplatnit své případné námitky proti zpracování osobních údajů
a to některým z následujících způsobů:
e-mailem na adresu: [email protected], nebo na tel. čísle: 604 986 677

Zásady o ochraně osobních údajů platí od 25.5.2018

Za společnost LUXURY RK s.r.o.
Lucie Valdhansová, jednatelka