Rychlé vyhledávání
Luxury RK - prodej luxusních nemovitostí Tišnov, Brno a okolí na Firmy.cz
Hledáme nemovitosti
Realitní a projekční kancelář
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: luxuryrk.cz » Informace a služby » VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM


podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
(whistleblowing)
realizovaný ze strany společnosti: LUXURY RK s.r.o.
IČ: 07291434 se sídlem: Tišnov, Riegrova 676, 666 01
tel.: 604 986 677, e-mail: [email protected], www.luxuryrk.cz
(dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“)
 

1. Úvod

Společnost LUXURY RK s.r.o.  již od svého vzniku dbá na svoji dobrou pověst, a proto klade důraz na čestné, zákonné, etické a transparentní jednání jak uvnitř společnosti, tak i vůči klientům,

dodavatelům a jiným třetím osobám zároveň. „Realitní zprostředkovatel“ netoleruje protiprávní

jednání a snaží se vždy činit vše pro to, aby byla možnost protiprávního jednání ze strany jejích

zaměstnanců, spolupracovníků, statutárních orgánů a jiných osob eliminována.

Doposud tak činila zejména prostřednictvím ustanovení § 251 zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, v rámci pracovně-právních vztahů, resp. skrze vnitropodnikovou
firemní kulturu a společenskou zodpovědnost, také dle Etického kodexu.
Nově „Realitní zprostředkovatel“ zavádí tento vnitřní oznamovací systém, který umožní lépe
oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními
(whistleblowing), čímž přispěje k dalšímu formování firemní kultury ve společnosti a rozvoji
profesionálního a etického podnikání v České republice i zahraničí. Prioritou je vytvoření takového
systému a firemního prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek
či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a
v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.


2. Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání
A. Jaké jednání lze oznamovat?
A.1 Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“)
upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, resp.
podle ustanovení § 2 zákona o ochraně oznamovatelů.
A.2 Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž
oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo
jiné obdobné činnosti a které:
a) má znaky trestného činu,
b) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
c) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních
produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
Strana 1 (celkem 4)

4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací
a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory
podle práva Evropské unie.
A.3 V případě, že se nejedná o oznámení jednání mající znaky trestného činu, musí oznamované
jednání porušovat předpisy spadající do oblastí vymezených výše pod č. 1 až 14.
A.4 Prací nebo jinou obdobnou činností, jak je uvedeno v ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o
ochraně oznamovatelů, se rozumí:
a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
b) služba,
c) samostatná výdělečná činnost,
d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
f) plnění úkolu v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její
účet,
g) správa svěřeneckého fondu,
h) dobrovolnická činnost,
i) odborná praxe nebo stáž,
j) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování
dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění
A.5 Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci
nebo jinou obdobnou činnost.
B. Jakým způsobem lze oznámení učinit?
B.1 Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému „Realitního
zprostředkovatele“ (dále jako „příslušná osoba“), Ministerstvu spravedlnosti ČR nebo uveřejnit za
podmínek uvedených v ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně oznamovatelů.
B.2 Příslušná osoba je osoba, která je určena „Realitním zprostředkovatelem“ k přijímání a
posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně
důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu.
Příslušnou osobou byla jmenována Lucie Valdhansová – jednatelka společnosti. Ta při výkonu
své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.
B.3 Oznámení je možné podat příslušné osobě, to jest paní Lucii Valdhansové

Strana 2 (celkem 4)

1) Písemně doručením v obálce označené „VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM“, na které je
uvedeno „Neotevírat, důvěrné“ na adresu:
jméno: Lucie Valdhansová
firma: LUXURY RK s.r.o.
adresa: Riegrova 676, 666 01 Tišnov
2) Elektronicky na e-mailovou adresu: [email protected]
3) Telefonicky na telefon příslušné osoby tel.č.: 604 986 677, která se posléze s
oznamovatelem osobně sejde.
C. Jaký je postup při či po doručení oznámení?
C.1 Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně
(viz odst. B.1 až B.3). Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout
osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.
C.2 O přijetí oznámení podle odstavce C.1 je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho
přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže
a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení
nevyrozumívala, nebo
b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti
oznamovatele jiné osobě.
C.3 Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele
o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně
složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a
důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před
jejím uplynutím. Odstavec C.2 se použije obdobně.
C.4 Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle
tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
C.5 Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne
opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby
povinného subjektu, pro který oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost,
navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo
jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li povinný subjekt opatření
navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné
opatření; to neplatí, jde-li o opatření navržené jiné osobě než povinnému subjektu, který tuto
příslušnou osobu určil. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu,
která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele. Odstavec C.2 se použije
obdobně.
C.6 Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu
písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z
okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo
shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu
podat oznámení u orgánu veřejné moci.
C.7 O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje
podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem
oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k
záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k
záznamu nebo přepisu přiloží.
Strana 3 (celkem 4)

D) Zákaz poskytnutí údajů a evidence a uchovávání oznámení
D.1 Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání
oznámení. Tuto povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence
údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů
D.2 Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem,
ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci
podle jiných právních předpisů. Poskytují-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele
orgánu veřejné moci je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro
které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí
informace vyjádřil.
D.3 Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních,
a to v rozsahu:
a) datum přijetí oznámení,
b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z
nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,
c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim
její totožnost známa,
d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.
D.4 Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního
oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí
oznámení.
D.5 Do evidence podle odstavce D.1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením
uchovávaným podle odstavce D.2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím
vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.
E) Možnost podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti, resp.
v případě porušení AML zákona Finančnímu analytickému úřadu
Zaměstnanci dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů mohou podle
ustanovení § 16 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení taktéž Ministerstvu
spravedlnosti, nicméně při oznamování porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákona) je nutné využít
oznamovací systém Finančního analytického úřadu (FAÚ).


Tento vnitřní oznamovací systém „Realitního zprostředkovatele“ je uveřejněn na stránkách www.luxuryrk.cz
V Tišnově dne 1.8.2023
Za společnost LUXURY RK s.r.o., Lucie Valdhansová – jednatelka společnosti